پروژه ای دیگر از رایکو! 🤯مدیریت جنبش های فرهنگی رفسنجان پایشنرم افزار مدیریت جنبش های فرهنگی رفسنجان پایش با چشم انداز بلند مدت در زمینه ی هوشمند سازی و تسهیل راه اندازی جنبش ها و فعالیت های مردمی راه اندازی شده است. این نرم افزار امکان ایجاد جنبش های فرهنگی مختلف و مدیریت و مشاهده ی گزارشات فعالیت های اعضا را در اختیار مدیران قرار می دهد.* متاسفانه نرم افزار سازمانی است و امکان دسترسی عمومی وجود ندارد! 😇
مدیریت جنبش های فرهنگی رفسنجان پایش
پلتفرموب سایت
نوع کسب و کارفرهنگی
مکانرفسنجان
ما چه کاری انجام دادیم ؟!
طراحی رابط کاربری
طراحی رابط کاربری
طراحی پنل مدیریت
طراحی پنل مدیریت
طراحی نهایی
مدیریت جنبش های فرهنگی رفسنجان پایش
تکنولوژی های استفاده شده
فرانت
ReactReact
JavaScriptJavaScript
HTMLHTML
CSSCSS
WebpackWebpack
بک اند
SpringSpring
PostgresPostgres
DockerDocker
رابط کاربری و مدیریت پروژه
FigmaFigma
JiraJira